fbpx

Tag - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

Job News Youth

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्तालयात कंत्राटी नेमणूका

🔅 सहाय्यक राज्य समन्वयक (MIS) – २ जागा शैक्षणिक पात्रता – कॉम्प्युटर मध्ये पदवी, एमआयएस संबंधित किमान ३ वर्षाचा अनुभव तसेच राज्यात अथवा इतर राज्यात...